Jun
8
2014

Trei dintre cele mai mari daruri ale lui Dumnezeu

Trei dintre cele mai mari daruri ale lui Dumnezeu oferite omenirii sunt Biblia, Isus Hristos și Duhul Sfânt. Decalogul a fost dat de Dumnezeu oamenilor la Sinai și el exprimă caracterul lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos a fost răstignit pentru oameni la Golgota și El exprimă dragostea lui Dumnezeu. Mângâietorul S-a coborât în Ierusalim, la Cincizecime, și El exprimă puterea lui Dumnezeu. Nu există mântuire fără cunoștința voii lui Dumnezeu din Biblie (Romani 10:17), fără ispășirea păcatelor prin moartea înlocuitoare a Mântuitorului (Ioan 3:16) și fără Duhul care dovedește lumea că este vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata (Ioan 16:8). Biblia explică mântuirea, Domnul Hristos a realizat mântuirea și Duhul Sfânt aplică mântuirea. Folosind doar resursele personale, niciun om nu se poate sfinți și nici nu-L poate urma și sluji pe Dumnezeu. Sfințirea și împuternicirea Duhului Sfânt în viața și slujirea credinciosului sunt urmarea împlinirii câtorva factori:

1. NAȘTEREA DIN NOU - ...dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este duh. Vântul suflă încotro vrea și-i auzi vuietul; dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul” (Ioan 3:5-6).  Această experiență spirituală are character soteoriologic, mântuitor.

2. BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT - ,,Ci voi veți primi o putere când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului” (Fapte  1:8). Nu putem vorbi de o slujire duhovnicească, decât atunci când este făcută de oameni duhovicești. ,,Voi însă nu mai sunteți firești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnzeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui” (Rom. 8:9). Numai locuirea Duhului Sfânt în om îl  poate face pe omul acela duhovnicesc.

3. CHEMAREA DIVINĂ - ,,Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui”  (1 Cor. 12:7). În timp ce toți credincioșii sunt chemați la o viață duhovnicească slujitorii sunt chemați la o slujire duhovnicească și specifică. ,,Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit” (1 Petru 4:10).

4. CARACTERUL CREȘTINULUI - ,,Acum, dar, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții”(Rom. 8:1-2). Venirea Duhului Sfânt în viața credinciosului este urmată de procesul transformării duhovnicești și de dobândirea chipului Domnului Isus Hristos. Este imposibil ca un creștin firesc să aibă o slujire duhovnicească.

5. MANIFESTAREA DARURILOR DUHOVNICEȘTI - „...fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora” (1 Cor. 12:7). Sfințirea vieții personale și practicarea disciplinelor spiritual va face mai intense și mai profundă manifestarea darurilor duhovnicești. ,,...să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele” (2 Tim. 1:6).

6. CĂLĂUZIREA DUHULUI SFÂNT - „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” (Ioan 16.13). De aceea Biblia ne spune: „...fiți plini de Duh” (Efes. 5:18).

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.